Súťaž o ocenenie Senior Friendly


Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom. Viac informácii o súťaži nájdete tu.

 Fotografická súťaž Krásne spolu 2019

V rámci projektu súťaže o ocenenie Senior Friendly organizátori Kreatívny Klub Luna, o.z. a OZ BAGAR, vyhlasujú fotografickú súťaž KRÁSNE SPOLU 2019 - pod záštitou Predsedu BSK Juraja Drobu

Tento rok to bude už 4. ročník. Cieľom súťaže je poukázať na potrebu medzigeneračných vzťahov, spolupatričnosti a úcty k starším. Zúčastniť sa môže každý, kto pošle 1-2 fotografie, na ktorých budú zachytené okamihy zo života viacerých generácií. 

Hlavnú cenu do súťaže - víkendový pobyt pre 2 osoby, venuje Wellness Hotel Patince.

Prihlasovanie bolo ukončené

Konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

Súčasťou projektu Senior Friendly je aj konferencia Aktívne stárnutie a medzigeneračná spolupráca - pripravujeme

Cieľom konferencie je upriamiť pozornosť na aktuálne súvislosti starnutia,na zmeny trhu práce v dôsledku starnutia populácie, ako aj faktory, ktoré prispievajú k predĺženiu veku a kvality života seniorov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o ocenenie Senior Friendly bude 18. októbra 2019 v Zichyho paláci, Ventúrska 9 v Bratislave v rámci galavečera. Súčasťou prvého dňa programu bude konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca. Konferencia, ako po minulé roky, bude určená odbornej verejnosti a zástupcom z firiem a zamestnávateľov, samospráv, seniorských organizácii a podobne. 

Program konferencie

8.30 - 9.00 Registrácia 

9.00 - 9.10 Otvorenie

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práv 

Ľudské práva seniorov sú jednou z prioritných oblastí, ktorým sa VOP venuje, a to vo viacerých kontextoch. Jedným z nich sú ľudia  v tieni - mimo spoločenského výslnia a dohľadu verejnosti,

čo sa odráža, okrem iného, aj v nedostatočnej pozornosti venovanej zariadeniam, v ktorých sa nachádzajú. Ďalším kontextom je skutočnosť, že z dôvodu veku dochádza samotným štátom k  diskriminácii starších ľudí.

Ing.arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

PhDr. Lívia Matulová Osvaldová, riaditeľka Klubu Luna SF

9.10 - 9.30

JUDr. Eduard Kukan, bývalý poslanec EP, bývalý minister zahraničných vecí

Problematika aktívneho starnutia z pohľadu EU a európskych inštitúcií.

9.30 - 9.50

RNDr. Peter Mach, Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Seniorské organizácie u nás a v Európe. 

Príspevok popisuje štruktúru seniorských organizácií na Slovensku a v niektorých ďalších štátoch. Informuje tiež o organizáciách, ktoré zastrešujú seniorské organizácie v rámci Európy a podrobnejšie približuje činnosť jednej z nich - Európskej únie seniorov.

9.50 - 10.10

Miloš Nemeček, OZ BAGAR, člen Rady vlády pre práva seniorov

Príprava Národného programu aktívneho starnutia do roku 2030. 

Začala sa príprava Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030.

Vychádza z Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030 a rozpracúva tie časti,

ktoré sa venujú staršej generácie a čoraz naliehavejším výzvam starnutia populácie.

Veľmi dôležitá je partipácia samotných seniorov a ich organizácií.

10.10 - 10.30

Mgr. Juraj Jando, riaditeľ, Odbor ochrany základných ľudských práv a slobôd a politických práv

Kancelária verejného ochrancu práv

Systém kontroly v zariadeniach pre seniorov. 

Verejná ochrankyňa práv v rokoch 2017 a 2018 vykonala prieskum, ako je v zariadeniach pre seniorov vykonávaná kontrola a ako prebieha kontrolná činnosť jednotlivých orgánov. Zisteniami, ktoré

sú alarmujúce, sú najmä nejasnosť kompetencií, nedostatočná frekvencia kontrol, ako aj ich formalistické zameranie. V nadväznosti na tento prieskum VOP v roku 2019 vykonala prieskum

aj priamo v zariadeniach. Pri prieskume sa ukázalo, že veľkým problémom je rigídny inštitucionálny režim v zariadeniach, ako aj nedostatky v oblasti ochrany súkromia a osobnej slobody seniorov.

10.30 - 10.50  Coffee break - prestávka na kávu

10.50 - 11.10

Mgr. et Mgr. Marek Machata, prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska

Problémy a skúsenosti občanov so zdravotným znevýhodnením.

Príspevok v krátkosti poukazuje na problémy a skúsenosti, s ktorými sa seniori a ťažko zdravotne postihnutí v každodennom živote stretávajú.

Zároveň sa usiluje načrtnúť spoločné riešenia v oblasti pomoci štátu či samosprávy týmto zraniteľným skupinám obyvateľov Slovenska. 

11.10 - 11.30

Marta Sabová, Henkel Slovensko

Medzigeneračné dobrovoľnícke aktivity. 

Prečo sa firma ako Henkel Slovensko rozhodne venovať práve seniorom?

Ako efektívne využiť vo firme tých, ktorí chcú pomáhať a búrať pritom predsudky?

O tom ako počúvať hlas zamestnancov a spojiť sily, aby sa zrodilo niečo zmysluplné sa podelí manažérka korporátnej zodpovednosti Henkel Slovensko, Marta Sabová. 

11.30 - 11.50

Mgr. Martin Slivka, PhD., obchodný riaditeľ, Wellness Hotel Patince****

Význam medzigeneračného trávenia voľného času. 

Cestovný ruch patrí k dynamickému odvetviu hospodárstva. Populácia nielen vo svete, ale aj na Slovensku starne. Starší ľudia sú aktívni, cestujú a zároveň vedia tráviť čas s vnúčatami na spoločných dovolenkách. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti a význam medzigeneračnosti v tejto oblasti cestovania, tvorby programov a komunikácie s týmito cieľovými skupinami. 

11.50 - 12.20  Záverečný networking 

 

Prihláška na konferenciu

Na druhý deň, 19. októbra 2019 v Zichyho paláci, Ventúrska 9 v Bratislave  prebehne v spolupráci s Mestskou časťou Staré Mesto podujatie Senior Friendly 50+, celodenný program nielen pre seniorov, ale aj ich rodiny a širokú verejnosť. Organizátormi projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly sú Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar.  

4.ročník podujatia Senior Friendly 50+

S cieľom podporiť myšlienku aktívneho starnutia a medzigeneračnej  spolupráce, Klub Luna Senior Friendly, o. z. a OZ Bagar pripravili v rámci mesiaca úcty k starším 4.ročník podujatia Senior  Friendly 50+, ktoré sa uskutoční v dňoch 18.10. - 19.10. 2019 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

4. ročník súťaže o ocenenie Senior Friendly sa uskutoční aj vďaka podpore spoločnosti Siemens, s.r.o. 

Piatok 18.10.2019

9.00 - 13.00 

Konferencia: Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca. (program a prihlasovanie na www.seniorfriendly.sk)                               

17.00 - 20.00  

Slávnostné vyhlásenie víťazov 4.ročníka súťaže o ocenenie Senior Friendly 2019 a vernisáž viacgeneračných fotografií výstavy Krásne spolu. Vstup na pozvánky.

Sobota 19.10.2019

Počas soboty od 10. do 17. hodiny je pre Bratislavčanov aj návštevníkov Bratislavy všetkých vekových kategórií pripravený zaujímavý program, z oblasti zdravia, medicíny, výživy a životného štýlu, tréningu pamäti, pohybových aktivít, aromoterapie, podológie a ortopedických pomôcok a mnohých ďalších.

Súčasťou podujatia budú aj workshopy, besedy a poradenstvo s odborníkmi, ako aj stretnutia s inšpiratívnymi seniorskými osobnosťami, medzigeneračná módna prehliadka a tvorivé dielne pod názvom: Tvorivosť nepozná vek.

O súťaži Senior FriendlyNaša populácia starne a napriek zvyšovaniu počtu občanov v seniorskom veku, je táto skupina obyvateľov často na okraji záujmu a života spoločnosti. Aj seniorský vek sa však dá prežiť aktívne, spokojne a plodne. K tomu možno prispieť otvorenejším, priateľskejším prístupom mladšej a strednej generácie, celej spoločnosti a jej jednotlivých súčastí.

Nejde však iba o seniorov samotných. Demografický vývoj, charakterizovaný výrazným starnutím populácie, patrí k najväčším problémom i výzvam súčasnosti a blízkej budúcnosti pre našu krajinu a Európu. Je preto kľúčové presadzovať filozofiu aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, využívať nástroje vekového manažmentu a ďalšie postupy, ktoré predlžovaniu života občanov dajú pozitívny rozmer.

Na podporu, angažovanosť a záujem o zlepšenie a skvalitnenie života seniorov je pripravený projekt

Senior Friendly - priateľskí, otvorení a ústretoví k seniorom. Jeho zámerom je oceniť firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí ponúkajú určité benefity, služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach.

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom.


Prihlasovanie bolo ukončené.Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže sú:

Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie a Občianske združenie Bagar.

PodmienkySúťažné kategórie sú štyri - veľké spoločnosti, stredné spoločnosti, malé firmy vrátane živnostníkov a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Osobitné ocenenie bude pre osobnosti, ktoré prispievajú k realizácii cieľov projeku.

Víťazov vyberie zo všetkých nominácií porota zložená zo zástupcov seniorských organizácií, verejnej správy a samosprávy, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, odborníkov na seniorskú problematiku, osobností kultúrneho a spoločenského života.

Zúčastniť sa môžu subjekty, ktoré nemajú priamo v predmete činnosti starostlivosť o seniorov, ale realizujú aktivity pre seniorov. Prihlásiť môžu svoje služby, produkty, benefity, výhody, aktivity a projekty priateľské k seniorom. Môžu sa zapojiť tiež občania a nominovať do súťaže subjekty, ktoré realizujú aktivity v prospech seniorov.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a udelenie ocenenia Senior Friendly bude 18. októbra 2019.

Všeobecné podmienky Súťaže o ocenenie Senior Friendly

PartneriHlavní partneri ročníku 2019: Henkel, Prvá stavebná sporiteľňa, COOP Jednota, Pfizer

 

Partneri ročníku 2019: Bratislava - Staré mesto, Bratislavský samosprávny kraj, Rajo Laktofree

 

Hlavný mediálny partner ročníku 2019: Pravda

 

Mediálni partneri ročníku 2019: Metropola, Instore, Generácie

  

  • image
  • image
  • image

Naše aktivity2020


Staromestské noviny

Staromestské noviny

05.02.2020

Projekt Tvorivosť nepozná vek

Projekt Tvorivosť nepozná vek

06.01.2020

Medzi nami

Medzi nami

01.01.2020

2019


O nás - naše projekty

O nás - naše projekty

31.12.2019

RTV správy

RTV správy

25.12.2019

TA3 Medzigeneračné Vianoce

TA3 Medzigeneračné Vianoce

23.12.2019

Článok Sendvičové ženy

Článok Sendvičové ženy

20.12.2019

Osobnosť Bratislavy 2019

Osobnosť Bratislavy 2019

09.12.2019

Slovensko v obrazoch, RTVS

Slovensko v obrazoch, RTVS

02.12.2019

Článok Seniori v meste

Článok Seniori v meste

01.12.2019

Tvorivé dielne vo firmách

Tvorivé dielne vo firmách

27.11.2019

Vysielanie na TA3 o Senior Friendly

Vysielanie na TA3 o Senior Friendly

20.10.2019

Krásne spolu 2019 - ocenení

Krásne spolu 2019 - ocenení

18.10.2019

Ocenení v súťaži Senior Friendly za rok 2019

Ocenení v súťaži Senior Friendly za rok 2019

18.10.2019

Centrum aktívneho starnutia

Centrum aktívneho starnutia

17.10.2019

Kreslo pre 1. hosťa

Kreslo pre 1. hosťa

16.10.2019

Pomôcky pre seniorov

Pomôcky pre seniorov

15.10.2019

Kreslo pre 2. hosťa

Kreslo pre 2. hosťa

14.10.2019

Program konferencie Senior Friendly 2019

Program konferencie Senior Friendly 2019

11.10.2019

Siemens

Siemens

10.10.2019

Vitadu

Vitadu

07.10.2019

JOGA

JOGA

05.10.2019

Ďakujeme Vám

Ďakujeme Vám

04.10.2019

Sekunda pre život

Sekunda pre život

03.10.2019

Salon Perfekt body

Salon Perfekt body

03.10.2019

MEDIACENTRAL

MEDIACENTRAL

02.10.2019

Prirodna kozmetika

Prirodna kozmetika

01.10.2019

Seniori v pohybe

Seniori v pohybe

29.09.2019

Vlna zdravia

Vlna zdravia

28.09.2019

Aromaterapia

Aromaterapia

27.09.2019

Z denníka Pravda

Z denníka Pravda

27.09.2019

Rajo Lacto-free

Rajo Lacto-free

26.09.2019

Centrum Memory

Centrum Memory

26.09.2019

Program SENIOR FRIENDLY  50+

Program SENIOR FRIENDLY 50+

25.09.2019

Wellness Hotel Patince

Wellness Hotel Patince

19.09.2019

Záštita nad podujatím SF 2019

Záštita nad podujatím SF 2019

19.08.2019

Krásne spolu 2019

Krásne spolu 2019

13.08.2019

Ivana Štefúnová, Pravda

Ivana Štefúnová, Pravda

02.05.2019

Zahájenie IV. ročníka SF

Zahájenie IV. ročníka SF

30.04.2019

Správa z TASR

Správa z TASR

30.04.2019

Príhovor Mgr. Martin Slivka, PhD.

Príhovor Mgr. Martin Slivka, PhD.

16.04.2019

2018


Víťazi SENIOR  FRIENDLY  50 +  2018

Víťazi SENIOR FRIENDLY 50 + 2018

21.10.2018

Firma Chicory

20.10.2018

Modna prehliadka

Modna prehliadka

19.10.2018

Víťazi súťaže Krásne spolu

Víťazi súťaže Krásne spolu

19.10.2018

MUDr. Peter MINÁRIK

MUDr. Peter MINÁRIK

19.10.2018

Silná zostava

Silná zostava

16.10.2018

Klinika: NU'CLINIC

Klinika: NU'CLINIC

12.10.2018

Biomedicínske centrum

Biomedicínske centrum

12.10.2018

Alena Heribanová

Alena Heribanová

09.10.2018

Oľga Belešová

Oľga Belešová

08.10.2018

Chcete sa cítiť zdravo aj vo vyššom veku?

Chcete sa cítiť zdravo aj vo vyššom veku?

06.10.2018

Zdravie z pece

Zdravie z pece

05.10.2018

Miriam Madunická

Miriam Madunická

28.09.2018

Veronika Tirpáková

Veronika Tirpáková

27.09.2018

Martin Slivka

Martin Slivka

27.09.2018

Miloš Nemeček

Miloš Nemeček

26.09.2018

Sylvia Porubänová

Sylvia Porubänová

26.09.2018

Tomáš Janotík

Tomáš Janotík

26.09.2018

Mária Patakyová

Mária Patakyová

25.09.2018

SENIOR  FRIENDLY  50 +

SENIOR FRIENDLY 50 +

21.09.2018

Článok z HN

Článok z HN

13.09.2018

Medická záhrada 2018

Medická záhrada 2018

23.08.2018

Cena pre víťaza súťaže KS 2018

Cena pre víťaza súťaže KS 2018

01.08.2018

Súťaž Krásne spolu 2018

Súťaž Krásne spolu 2018

25.07.2018

Nový ambasádor III. ročníka SF 2018 Imrich Béreš

Nový ambasádor III. ročníka SF 2018 Imrich Béreš

22.07.2018

Ambasádorka projektu SF

Ambasádorka projektu SF

21.07.2018

Ambasádor projektu SF

Ambasádor projektu SF

20.07.2018

2% z Vašich daní

2% z Vašich daní

01.01.2018

2017


Ďakujeme

Ďakujeme

28.10.2017

Toto by Vás mohlo zaujímať

Toto by Vás mohlo zaujímať

17.10.2017

Vystavovatelia v Zichyho paláci

Vystavovatelia v Zichyho paláci

14.10.2017

Ocenenie Senior Friendly 2017 a Čestné uznanie SF

Ocenenie Senior Friendly 2017 a Čestné uznanie SF

14.10.2017

Účinkujúci na SF 50+ v Zichyho paláci

Účinkujúci na SF 50+ v Zichyho paláci

13.10.2017

SENIOR FRIENDLY VÍKEND 50+ 2017

SENIOR FRIENDLY VÍKEND 50+ 2017

04.10.2017

Veková diverzita

Veková diverzita

04.10.2017

Krásne Spolu 2017

Krásne Spolu 2017

24.08.2017

MEDZIGENERAČNÁ ARTETERAPIA

MEDZIGENERAČNÁ ARTETERAPIA

13.07.2017

Generácia RTVS 2

Generácia RTVS 2

24.04.2017

Tlačová správa - Projekt SENIOR FRIENDLY pokračuje

Tlačová správa - Projekt SENIOR FRIENDLY pokračuje

21.02.2017

Súťaž pre priateľov seniorov pokračuje

Súťaž pre priateľov seniorov pokračuje

20.02.2017

2016


Prezentácie

Prezentácie

20.11.2016

Čestné uznania Senior Friendly 2016

Čestné uznania Senior Friendly 2016

21.10.2016

Rozhovor s PhDr. Líviou Matulovou Osvaldovou, odborným garantom súťaže o ocenenie...

Rozhovor s PhDr. Líviou Matulovou Osvaldovou, odborným garantom súťaže o ocenenie...

16.10.2016

Poďakovanie

Poďakovanie

20.09.2016

Projekt Senior Friendly na Hviezdoslavovom námestí

Projekt Senior Friendly na Hviezdoslavovom námestí

01.09.2016