Tlačová správa

Senior Friendly 2020

 

Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar vyhlásili už 

piaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly. 

Pôvodne sa mal začať v polovici marca tlačovou besedou, zámer však zhatil nástup pandémie. Teraz ju vyhlasujú od 1. júna 2020, keď sa už môžu prihlasovať účastníci súťaže o ocenenie Senior Friendly. Prihlasovať sa možno prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára, ktorý je na stránke  www.seniofriendly.sk.

Projekt zostáva zachovaný pokiaľ ide o jeho pôvodný obsah aj  termíny. Uzávierka prihlášok je 30. septembra a vyvrcholenie spojené so slávnostným vyhlásením ocenení sa odohrá 23. októbra, už tradične v Zichyho paláci v Bratislave. Priebeh pandémie priniesol množstvo pôsobivých príkladov podpory a pomoci pre staršiu generáciu a možno očakávať nemálo kvalitných prihlášok.

Tento projekt sa v priebehu uplynulých rokov etabloval ako jedna z najvýznamnejších aktivít, zaoberajúcich sa čoraz významnejšou problematikou aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce. Demografický vývoj, starnutie populácie patrí k megatrendom pre všetky vyspelé krajiny a na poprednom mieste Európu a Slovensko. Prináša so sebou zásadné výzvy, na ktoré musí spoločnosť aktívne reagovať.

 Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí  prispievajú k zmene prístupu k seniorom. Snaží sa tiež o zmenu mentality samotných seniorov smerom k filozofii aktívneho starnutia, spoluprácu so seniorskými organizáciami a podporu ich iniciatív a presadzovanie medzigeneračnej spolupráce.

Tieto ciele sa darí čoraz výraznejšie plniť. Do súťaže o ocenenie Senior Friendly už celkový počet zapojených dosiahol sto a dôležité je, že sa zapájajú všetky kategórie – veľké firmy, stredné aj malé spoločnosti, samosprávy, médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie. Vo všetkých týchto kategóriách v roku 2019 udelili 9 najvyšších ocenení, Plakiet Senior Friendly a 4 čestné uznania. Za všetkých spomeňme veľké firmy – Mondi SCP Ružomberok a Plzenský Prazdroj Slovensko či médiá, RTVS a Hospodárske noviny. Na ich príklade možno dokumentovať, ako sa aj pod vplyvom demografických zmien postupne čoraz viac presadzujú myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce.

 

Pre celú spoločnosť aj samotných seniorov je však ešte mnoho, čo treba zlepšiť. Preto okrem súťaže sú významnými zložkami projektu konferencia za účasti najmä seniorských organizácií a samospráv a viaceré vzdelávacie a interaktívne podujatia. Rovnako kultúrne aktivity, medzigeneračný kultúrny program v rámci slávnostného večera a fotografická súťaž Krásne spolu, zobrazujúca spoločné momenty viacerých generácií. Stanovené ciele 4. ročníka projektu Senior Friendly se splnili, uvedomujeme si však, že ide len o jeden z krokov na ceste k zásadnejším cieľom – plnohodnotného zapojenia seniorov do života spoločnosti, reálne presadenie  aktívneho a dôstojného starnutia a skutočne fungujúca medzigeneračná solidarity a spolupráca.

Po vyhlásení súťaže od 1. júna nasledujú rozsiahle komunikačné a propagačné aktivity, organizačné a administratívne zabezpečenie súťaže, práca s prihlásenými, partnermi a spolupracujúcimi subjektmi, vyhodnocovanie prihlásených do súťaže a príprava vrcholných akcií. Tými sa 23. a 24.októbra 2020 stane konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spoluráce, slávnostný večer spojený s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v štyroch kategóriách súťaže. 24.10. bude tradičný deň Senior Friendly 50+, keď celá sobota bude patriť v Zichyho paláci produktom a službám pre seniorov, prednáškam a besedám na témy finančnej, spotrebiteľskej a digitálnej gramotnosti,  zdravia, zdravej výživy a životného štýlu a rôznym aktivitám seniorov. V priebehu celého roka prebieha propagácia a prezentácia projektu a súťaže Senior Friendly na stránke www.seniofriendly.sk a vo viacerých médiách.