Sekcia sociálnych vecí, Magistrát hlavného mesta Bratislava. vedie Oddelenie kvality života na Sekcií sociálnych vecí, kde rozvíja agendu sociálnej podpory starších  a znevýhodnených ľudí. Je doktorkou sociálnej psychológie na Masarykovej univerzite v Brne a spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zrejme, ktoré sa snaží o podporu medzigeneračného dialógu. Je spoluautorkou knihy Záhrebská o spolužití susedskej komunity a ľudí v stacionári pre seniorov. Zaujíma sa o demografické starnutie a postavenie starších v kultúre, ktorá kladie dôraz na mladosť a výkon. 

Cieľom príspevku je zosumarizovať a s odstupom času reflektovať kroky a opatrenia, ktoré boli najmä v období od 2. marca do 31. mája 2020 realizované hlavným mestom SR Bratislava v oblasti sociálnej podpory starších v Bratislave v kontexte pandémie Covid-19. Krízový tím pre seniorov a seniorky v Bratislave, ktorý vznikol v reakcii na vyhlásenie mimoriadnej situácie sa zameriaval a stále zameriava sa na prípravu krízových riešení pre seniorky a seniorov v zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj starších obyvateľov Bratislavy a ich susedstvá a komunity. 

Názov príspevku: 

Dopady a poučenia zo zavedených opatrení v súvislosti s podporou seniorov a senioriek v Bratislave

https://www.youtube.com/channel/UC95jA1D7Mzc-CmUcwOd57xw

Konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

online prenos : 23.10. piatok 10:00  https://youtu.be/QnoLbtJgRBI