Ocenenia Senior Friendly 2020 získali:

Stredné spoločnosti a podniky

Ocenenie Senior Friendly 2020 s plaketou za mimoriadne aktivity pre seniorov dostala spoločnosť: 

 

STAR production, s.r.o.

Za pokračujúci úspešný projekt  „Slovenský deň kroja“,  ktorý je oslavou kultúrneho dedičstva našich predkov, ale je výnimočný tým, že na jednom mieste spája aj  3 - 4  generácie v tradičnom ľudovom odeve.

 

Čestné uznanie Senior Friendly 2020 za mimoriadne aktivity pre seniorov dostala spoločnosť:


AMO - PLUS, s.r.o.

Za špeciálne, cenovo zvýhodnené  programy pre seniorov, v ktorých im ponúkajú originálne zážitky tradičnej kultúry, folklóru v speve a v tanci a prezentáciu tvorby krojov a ľudových výrobkov.

 

Neziskové organizácie

Ocenenie Senior Friendly 2020 s plaketou za mimoriadne aktivity pre seniorov dostala spoločnosť: 

 

Nadácia TA3

Za zbierkovú finančnú pomoc samosprávam, ktorou sa na začiatku pandémie Covidu 19 starali o zásobovanie seniorov.   

Slovenský skauting, o.z.

Za organizovanú aktívnu pomoc, keď už v čase začínajúcej pandémie Covid 19 pomáhali s roznášaním stravy, ochranných rúšok a pri donáške nákupov seniorom.    

Slovenská spoločnosť pre pohyb a zdravie, o.z.

Za vytvorenie špeciálnych programov s cieľom, aby si seniori zlepšili svoju kondíciu,  podporili svoje fyzické zdravie a osvojili si zdravý životný štýl.

 

Čestné uznanie Senior Friendly 2020 za mimoriadne aktivity pre seniorov dostala spoločnosť:


Račiansky muzeálny spolok, o.z.

Za úspešné zapájanie seniorov do oživenia kultúrnych tradícií a odhaľovania historických koreňov mestskej časti Bratislava Rača.

Seniorklub Družba Trenčín, o.z.

Za dlhoročnú úspešnú činnosť folklórneho súboru a za aktívnu podporu hnutia folklórnych seniorských súborov Slovenska.

VIVA Odysea, o.z.

Za aktívnu kultúrno-osvetovú  a vzdelávaciu činnosť, ako aj za motivačné aktivity, ktorými  pomáhajú zmierniť následky sociálnej  izolácie  seniorov žijúcich v rezidenciálnych podmienkach.

Folklórny súbor Dolina, o.z.

Za dlhoročnú úspešnú prípravu a realizáciu folklórnych programov pre seniorov na viacgeneračných stretnutiach.

 

Regionálne a miestne samosprávy

Ocenenie Senior Friendly 2020 s plaketou za mimoriadne aktivity pre seniorov dostala spoločnosť:


Prešovský samosprávny kraj

Za prehlbovanie dobrých vzťahov samosprávy s občanmi. Svojimi pro sociálnymi opatreniami podporuje mobilitu najstarších občanov v rámci prímestskej autobusovej dopravy. Rovnako dôležitá je aj jeho nadačná činnosť pre podporu rodiny, ktorá je určená osobám v zložitej  životnej situácii, vrátane seniorov.

Banskobystrický  samosprávny kraj

Za  vytváranie špeciálneho integrovaného modelu zdravotných a sociálnych služieb seniorom pre vybrané zoskupenie samospráv. V ňom sú zapájané mestá, obce, neziskový sektor, poskytovatelia služieb a seniori.

Trenčiansky  samosprávny kraj

Za dlhoročnú podporu seniorov v ich aktívnom prístupe k životu a zdraviu a v medzi generačných vzťahoch. V  osvedčenej spolupráci s Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku zorganizovali mnoho jedinečných športových a vzdelávacích aktivít.

Mesto Nitra

Za podporu medzigeneračného dialógu a za aktívne riešenie životných podmienok seniorov. V spolupráci s Radou seniorov riešia aktuálne problémy seniorov a zapájajú ich do spoločenského diania v meste.

Mesto Banská Bystrica

Za úspešný pokračujúci  projekt „ Akadémia európskeho seniora “ a pilotný projekt „Fit senior“, ako aj za ostatné aktivity, zamerané na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú podporu a spoluprácu.

Mesto Prešov

 Za aktívnu podporu rôznych aktivít pre seniorov nad rámec zákonných povinností mesta,  ktoré zabezpečuje aj v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi. Na služby pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a na sociálne služby seniorom každoročne plánuje a zvyšuje finančné prostriedky v rozpočte mesta.

 

Veľké spoločnosti a podniky

Ocenenie Senior Friendly 2020 s plaketou za mimoriadne aktivity pre seniorov dostala spoločnosť:


LIDL Slovenská republika, v.o.s.

Za osobitný program ochrany seniorov pred nákazou vírusom Covid 19 pri nakupovaní už v čase začiatku jej šírenia, za organizovanie občianskej pomoci pre odkázaných obyvateľov a za zavedenie ochrany svojich zamestnancov nad 65 rokov.

TESCO STORES SR, a.s.

Za aktívnu podporu seniorov, ktorí sa v čase pandémie ocitli v núdzi distribuovaním mimoriadneho potravinového daru, za špeciálnu starostlivosť pri ochrane zdravia svojich zamestnancov vo  veku  55+; a za dlhodobý tolerantný, úctivý a ochotný prístup k nakupujúcim seniorom.

HENKEL Slovensko, s.r.o.

Za úspešný projekt „ Henkel Slovensko seniorom“ a iniciatívu „ Sused pomôž susedovi      seniorovi“, ktorými  materiálne pomáhali zmierniť následky pandémie Covid 19 darovaním veľkého množstva čistiacich, pracích a drogistických výrobkov. Tieto boli rozdelené  113 organizáciám v SR a domovom dôchodcov. Rovnako ocenená  je aj ich dobrovoľnícka  informačná činnosť pre seniorov.