K O N F E R E N C I A

Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

Prednášajúca:

PhDr. Miriam Madunická, PhD.   (riaditeľka SČK, ÚzS Senica)

Dobrovoľníctvo aktívnych seniorov v Slovenskom Červenom kríži.

Prostredníctvom príspevku chceme poukázať na význam dobrovoľníctva aktívnych seniorov. Dobrovoľníctvo je zreteľné vo všetkých aktivitách Slovenského Červeného kríža, ktorý je najväčšou a najstaršou neziskovou, dobrovoľnou organizáciou v Slovenskej republike. V súčasnosti sa v krajinách EU presadzuje, aby seniori boli aktívnejší a zúčastňovali sa nielen na spoločenských aktivitách, ale i na práci a aktivitách pre zlepšenie vlastného postavenia. Slovenský Červený kríž uskutočňuje celý rad aktivít do ktorých zapája práve starších občanov v Miestnych spolkoch SČK. Členovia Miestnych spolkov SČK sa v rámci svojej komunity ako dobrovoľníci zapájajú do organizovania bezpríspevkového darcovstva krvi, zdravotníckej osvety, rekondičných pobytov, organizujú spoločenské stretnutia - v rámci rôznych príležitostí. Určitá časť aktívnych seniorov sa podieľa aj na poskytovaní susedskej výpomoci v rámci dobrovoľnej opatrovateľskej služby a pomoci svojim blízkym.

Je riaditeľka SČK, ÚzS Senica, kde okrem iných aktivít poskytuje aj špecializované sociálne poradenstvo a krízovú pomoc prostredníctvom internetu. Poradňa je určená pre zdravotne alebo sociálne znevýhodnených občanov.