Ocenenia Senior Friendly 2021


Plakety

 

Veľké spoločnosti a podniky :


1. Slovnaft, a.s.

 

Za viac ako 20 ročnú úspešnú starostlivosť o svojich seniorov organizovaných v Združení dôchodcov Slovnaft a.s. Táto starostlivosť pre viac ako 1800 bývalých zamestnancov, je spojená s organizovaním veľkého počtu kultúrnych, rekreačných, rekondičných a vzdelávacích činností zameraných na podporu ich aktívneho života a upevňovanie ich fyzického zdravia.

  

2. Henkel  Slovensko, s. r. o

 

Za pokračujúcu podporu a pomoc seniorom na Slovensku.

Táto pomoc spočívala v zaslaní produktov spoločnosti Henkel pre vyše 118 tisíc  seniorov do rôznych častí Slovenska. Nadačný fond  spoločnosti, zameraný na pomoc seniorom finančne pomohol 70 organizáciám a v rámci zmierňovania dopadu pandémie Covidu 19 podporil 69 prihlásených projektov. V dlhodobých strategických plánoch a v dobrovoľníckom programe je prioritou spoločnosti materiálna pomoc seniorom, búranie medzigeneračných bariér a  podpora medzigeneračného dialógu.

 

Stredné spoločnosti a podniky :

 

1. Hartmann - Rico, spol s.r.o.

 

Za mimoriadne aktivity, ktorých ambíciou bolo zvyšovanie kvality starostlivosti  o seniorov.  Dlhodobým cieľom spoločnosti je reálna zmena v oblasti sociálnych opatrovateľských  služieb. Ich Nadačný fond hľadá a navrhuje riešenia ako znížiť nedostatok kvalifikovaných opatrovateľov, ktorí sa v zariadeniach sociálnych služieb starajú o odkázaných  seniorov a ako posilniť seniorské dobrovoľníctvo.  Mimo iného ponúka refundácie  rekvalifikačných kurzov pre  uchádzačov a organizuje dobrovoľníkov na tieto aktivity.

 

2. Škoda  Auto Slovensko, spol s.r.o

 

Za aktívnu pomoc seniorom v období šíriacej sa pandémie Covid 19. Vozidlá značky Škoda boli k dispozícii viac ako 50 organizáciám, konkrétne zdravotníckym zariadeniam, samosprávam a neziskovým  organizáciám. Vozidlá slúžili na terénne sociálne práce v prospech  osamelo žijúcich seniorov, najmä  na distribúciu liekov, sociálnych balíčkov, stravy a zdravotných pomôcok.

 

3.  Ares, spol s.r.o

 

Spoločnosť Ares aktívne pomáha  zdravotne ťažko postihnutým občanom  a seniorom so zníženou pohyblivosťou pri prekonávaní architektonických bariér. Úspešne realizovanými  aktivitami  spoločnosti sú pomoc  pri odstraňovaní bariér v bytových domov, v rodinných domov, v domovov sociálnych služieb a v liečebných zariadeniach, pomoc príbuzným pri opatere imobilných seniorova inklúzia seniorov so zníženou pohyblivosťou do spoločenského  a kultúrneho života.

 

 

Regionálne a miestne samosprávy

 

1. Trnavský samosprávny kraj

 

Za dlhodobú podporu seniorov v rôznych oblastiach ich života. TSK vytvára podmienky na ochranu ich zdravia, na prístup ku kultúrnym hodnotám, zameriava sa na uspokojovanie  ich duchovných potrieb, na monitorovanie a signalizáciu aktuálnej potreby pomoci osamelým seniorom a podporuje aktívny život seniorov v svojom kraji.

 

 

2. Mesto Šamorín

 

Za realizáciu  širokej ponuky pomoci a programov pre seniorov s ohľadom na obmedzenia, ktoré si vyžiadala pandémia Covidu 19. Mesto sa zameralo  na ochranu a podporu ich zdravia, na monitorovanie  potreby prípadnej pomoci, na informácie v oblasti ochrany majetku, na vzdelávanie, kultúrne podujatia a na budovanie medzigeneračných vzťahov.

 

3. Miestny úrad Mestská časť  Bratislava Ružinov

 

Za   úspešnú realizáciu koncepcie poskytovania cielenej starostlivosti o seniorov v špecifickom režime covidových opatrení, vytvorenú v spolupráci so seniorskou sekciou Ružinovských občianskych iniciatív. Orientovali sa najmä na podporu aktívneho starnutia, na zvyšovanie pocitu spoločenskej užitočnosti seniorov a na budovanie solidarity medzi generáciami.

 

 

Neziskové organizácie

 

1. Občianske združenie VAGUS

 

Za dlhoročnú snahu ukončovať  pobyt na ulici ľuďom bez domova, kde početnú skupinu medzi nimi tvoria  osamelí seniori a seniorky. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce, odborného sociálneho poradenstva, integračného programu a možnosti navštevovať denné centrum poskytujú v Bratislave pomoc tejto komunite v kritických životných situáciách.  Zároveň sa dlhodobo snažia o návrat týchto ľudí do normálneho života a o zmenu postojov verejnosti k nim.

 

2. Centrum pohybovej aktivity - Biomedicínske centrum SAV

 

Za úspešne pokračujúci projekt, spočívajúci v spojení pohybových aktivít pre zdravie a zdravé starnutie s biomedicínskym  vedeckým výskumom, aké účinky má pohyb na zdravie účastníkov.

 

Médiá

 

1. Užitočná Pravda  ako pravidelná príloha denníka Pravda

 

Za  dlhodobú pomoc najmä seniorom a seniorkám zorientovaťsa v aktuálnych témach, ktoré rezonujú v spoločnosti, ako aj v zmenách predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, dôchodkov, sociálnej odkázanosti, ochrany majetku, vzdelávania a osvety.

 

 

Čestné uznania

 

Neziskové organizácie

 

1. Kardio klub SK Košice

 

Za dlhoročné úspešné poskytovanie medicínskeho poradenstva, vrátane sociálno - právneho poradenstva pre seniorov a ostatných kardiovaskulárnych pacientov s celoslovenskou pôsobnosťou. Kontakt  s komunitou týchto pacientov udržiavajú prostredníctvom  dobrovoľníkov, sociálnych sietí a telefonicky.

 

2. Neformálna skupina pri SOS/Bird Life Slovensko, pôsobiaca  v Banskej Bystrici

 

Za inovatívne  spojenie vzdelávania a podpory záujmu seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov a v domoch sociálnych služieb pri spoznávaní vtáčích druhov, pozorovaní ich života a pri ich prikrmovaní. Takto je možné spestriť život seniorom, odstraňovať pocit izolácie a stereotypného života, podporovať a rozvíjať ich záujem o vtáctvo a s ich pomocou pomáhať vtákom prežiť najmä zimné mesiace.

 

3. Občianske združenie „Návraty k pokladom“

 

 Za kultúrno - spoločenské akcie, spojené s hudobnou produkciou, poéziou a spevom, určené pre klientov Domovov dôchodcov a Domovov sociálnych služieb. Cieľom je vytvárať pohodu, dobrú náladu a spokojnosť a odstraňovať pocit osamelosti. Pre rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti má združenie ambíciu vytvárať z nevyužívaných objektov Domy aktívnych seniorov v rôznych mestách Slovenska, ktorých rekonštrukcia by mohla byť financovaná z Plánu obnovy pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Osobnosti

 

1 . Mgr. Oľga Mičková, nominovaná mestom Hlohovec za mimoriadny prínos k udržiavaniu kultúrneho dedičstva regiónu. 

Za založenie a fungovanie Folklórneho súboru Šulekovo, ktorý pod vedením Mgr. Mičkovej rozdáva radosť už 48 rokov.

Za uchovávanie autentických zvyklostí, tancov a piesní, krojov a materiálneho dedičstva regiónu od konca 19.storočia.