projektová manažérka Centru ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave

Venuje sa vzdelávaniu seniorov od roku 1992 na UK v Bratislave, kde pracovala ako tajomníčka, riaditeľka, či hlavná metodička pre Univerzitu tretieho veku UK v Bratislave a aktuálne na Centre ďalšieho vzdelávania UK ako projektová manažérka. Ako absolventka odboru andragogika prispela

k metodickej a odbornej pomoci pri zakladaní UTV na Slovensku, kde ako prezidentka Asociácie UTV od 2003 do 2015 podporila ich rozvoj. Od roku 2003 je prezidentkou EFOS (Európskej federácie starších študentov) a od roku 2011 vo výbore AIUTA ako generálna sekretárka a od 2016 ako hospodárka tejto medzinárodnej asociácie. Má bohaté skúsenosti ako koordinátor európskych projektov v oblasti vzdelávania dospelých Erasmus+. Od roku 2020 je členom Komisie pre starnutie pri UN (Organizácii spojených národov) vo Viedni.

Názov príspevku:  Seniori v digitálnej spoločnosti


https://www.youtube.com/channel/UC95jA1D7Mzc-CmUcwOd57xw 

online prenos : 24.10. sobota 10:00 https://youtu.be/taCeZv9qO4w


Cieľom odborného príspevku je zamerať sa na život a vzdelávanie seniora v digitálnej spoločnosti, kde sa stretáva s mnohými problémami. Nejde iba o používanie osobných počítačov a IKT, ale aj mapovanie bariér pri používaním technických digitalizovaných zariadení, schopnosť seniora byť flexibilný v každodennom živote pri používaní digitálnych technológií (DT) v domácom prostredí, v úradoch a pod. Tejto problematike sa aktuálne venuje projekt Erasmus+ Senor´s Learning in the Digital Society (SeLiD), ktorý v prieskume zisťuje spoločenské potreby a individuálne potreby seniora v oblasti používania IKT a DT, inováciu vzdelávacích programov a rozvoj zručností starších študentov vo vzdelávaní na UTV. Priebežné výsledky a názory získané v rámci prieskumu na vzorke cca 1600 respondentov zo 6 krajín Európy budú prezentované spolu s porovnaním medzi skupinami seniorov.  Viac informácií na stránke: https://selid.efos-europa.eu/    alebo: https://cdv.uniba.sk/utv/europske-projekty/

image