Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Za vzdelávacie projekty  pre seniorov,  podporujúce výskum , dobrovoľníctvo a rozvoj kultúrnych a  spoločenských aktivít, vrátane aktuálneho  projektu, zameraného  na odľahlé oblasti Slovenska .

 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Za spracovanie študijného programu  pre Univerzitu tretieho veku, s názvom „Senior v spoločnosti,.“   zameraného na témy týkajúce sa  sociálnych aspektov života seniorov   

 

Mestská časť Bratislava – Petržalka

Za individuálny prístup k zabezpečovaniu činností v prospech seniorov nad rámec povinností, ktoré samospráve vyplývajú zo zákona. Samospráva pri aktívnej činnosti so seniormi spolupracuje s Jednotou dôchodcov na Slovensku a so Združením kresťanských seniorov Slovenska.

 

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Za programy,  súvisiace  s podporou vzdelávania seniorov, s ochranou ich zdravia a s participáciou seniorov  na  rozvoji  kultúrnych hodnôt.

 

Mesto Košice

Za  pokračujúci projekt aktívnej celoročnej spolupráce so seniormi  a pre seniorov, vrátane seniorskej zimnej a letnej olympiády..

 

Mesto Pezinok

Za dlhodobú  podporu celoživotného vzdelávania a sociálnej inklúzie  svojich seniorov  v „Akadémii 3. veku,“ ktorú  zriadilo Mesto Pezinok.

 

Mesto Zvolen

Za  zvyšovanie participácie obyvateľov – seniorov  na rozvoji mesta , za podporu

účasti seniorov na vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatiach

 

Relax 2000

Za dlhoročnú  prácu so seniormi, s cieľom podporiť ich fyzické zdravie a osvojiť si zdravý životný štýl

 

 Obec Omšenie

 Za výrazné zapájanie seniorov  do aktivít  organizovaných  obcou.

 

Hotel Prameň, Dudince​, s. r. o.

Za komplexnú  ponuku  liečebných  rekondično – integračných  pobytov, kde seniori získavajú návyky  na aktívnu ochranu zdravia a nadväzujú nové kontakty. 

 

Jana Šport - Fitko pre ženy Bratislava

 Za špeciálny program  cvičenia pre seniorky s cieľom  zlepšiť ich  fyzickú kondíciu a pohyblivosť .

  

Levanduľová kaviareň Bratislava

Za osobitnú ponuku občerstvenia a program  pre seniorov

 

Hotel Kaskády

Za aktivity na zlepšenie fyzickej a psychickej kondície  seniorom.