Všeobecné podmienky Súťaže o ocenenie Senior Friendly

I. Úvod

Hlavným cieľom projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly je upriamiť pozornosť na tých, ktorí napomáhajú tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene prístupu k seniorom. Tento zámer sa môže dosiahnuť zmenou postojov k starnutiu, jednak na úrovni spoločnosti, ako aj medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, šíriť pozitívne príklady z praxe, ako aj tému podporiť širokou publicitou.

Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie ocenenia v súťaži, definujú práva a povinnosti súťažiacich a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

II. Organizátori Súťaže

1.  Organizátormi súťaže (ďalej len Súťaž) sú:

 • Občianske združenie Klub LUNA Senior Friendly, zastúpené PhDr. Líviou Matulovou Osvaldovou, CSc., riaditeľkou občianskeho združenia, kontaktná adresa Bezručova 4, 811 09 Bratislava
 • Občianske združenie BAGAR, zastúpené PhDr. Milošom Nemečkom, prezidentom združenia, kontaktná adresa Azalkova 4, 821 01 Bratislava

Organizátori Súťaže vydávajú tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

III. Účastníci Súťaže

 1. Účastníkmi súťaže môžu byť právnické osoby a fyzické osoby, napr. kultúrne, vzdelávacie, zdravotnícke zariadenia, prevádzkovatelia služieb, podnikatelia, ktorí v čase trvania súťaže realizujú aktivity v prospech seniorov vo forme benefitov, výhod, programov, tovarov a pod.
 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú v predmete činnosti starostlivosť o seniorov. Rovnako sa Súťaže nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorom Súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním a realizáciou Súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie výhercov Súťaže.
 3. Prihlásením do Súťaže súťažiaci súhlasí s podmienkami a pravidlami tejto Súťaže. Prihláška je záväzná.

IV. Pravidlá Súťaže

 1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
 • Prihlási sa do Súťaže a uvedie svoje identifikačné údaje: obchodné meno, kontaktnú osobu / meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
 • K prihláške pripojí  popis konkrétnej činnosti, ktorej sa bude v danom roku venovať v prospech seniorov (napr. ponuka rôznych výhod, služieb, možnosti uplatnenia, iných benefitov), uvedie význam tejto činnosti a jej predpokladaný prospech  pre seniorov.
 1. Miesto podania resp. zaslania prihlášky je Klub LUNA na Ul. 29. augusta č.3 4, Bratislava. Elektronicky na info@seniorfriendly.sk alebo info@klubluna.sk. Po doručení prihlášky príde na e-mailovú adresu súťažiaceho potvrdenie o prijatí prihlášky.
 2. Prihlasovanie do súťaže v uvedených 4 kategóriách bude od 1.6.2023. Uzávierka prihlášok bude 30.9.2023
 3. Ocenenie sa bude udeľovať v štyroch kategóriách:
 • pre veľké spoločnosti (viac ako 500 zamestnancov)
 • stredné podniky (25 – 500 zamestnancov)
 • malé firmy vrátane živnostníkov (0-24 zamestnancov)
 • pre médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie či zdravotnícke zariadenia

Osobitná cena je určená pre osobnosti, ktoré pomáhajú napĺňať ciele projektu.

 1. Víťazov Súťaže zo všetkých nominácií vyberie porota, zložená zo zástupcov verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) zo seniorských organizácií, z odborníkov na seniorskú problematiku, ako aj známych osobností z kultúrneho a spoločenského života.
 2. Výsledky Súťaže budú uverejnené na našej webovej stránke.  
 3. Porota vyhodnotí Súťaž a určí spomedzi súťažiacich víťaza v každej zo súťažných kategórií. Pri hodnotení bude porota prihliadať najmä na inovatívne návrhy, spôsob ich realizácie a celkový prínos pre cieľovú skupinu.

Udelenie ocenenia „Senior Friendly“ je spojené s medializáciou v denníku Pravda, v časopise Slovenka, Metropola, Ženský web, Staromestské noviny.

Ocenený účastník má právo užívať ocenenie v textovej a grafickej forme pri komunikácii do konca roku 2024.

V. Spôsob odovzdávania ocenenia 

 1. Organizátori budú ocenených v jednotlivých kategóriách kontaktovať e-mailom.
 2. Oceneným sa stáva subjekt, ktorý riadne a úspešne splnil podmienky súťaže a bol vybraný Porotou.

VI. Zodpovednosť organizátorov

 1. Organizátori nehradia súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži.
 2. Organizátori nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré súťažiacim vzniknú pri organizovaní a realizácii aktivít, spojených so Súťažou.

VII. Osobné údaje

 1. Účastníci Súťaže súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: názov organizácie, sídlo/ meno, priezvisko, mesto, v médiách vydávaných mediálnymi partnermi Súťaže Pravda, Slovenka, Metropola, Ženský web, Staromestské noviny a na webovej stránke organizátorov www.seniorfriendly. sk v rámci vyhlásenia výsledkov Súťaže.
 2. Účastníci Súťaže  sú povinní uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedajú za nepravdivosť týchto údajov.
 3. Osobné údaje budú  spracúvané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Organizátori si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže.