VI. ročník Senior Friendly sa uskutoční 22.-23.10.2021

Projekt a súťaž Senior Friendly sa v priebehu uplynulých piatich rokov etabloval ako jedna z najvýznamnejších aktivít, zaoberajúcich sa čoraz významnejšou problematikou aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce. Demografický vývoj, starnutie populácie patrí k megatrendom pre všetky vyspelé krajiny a na poprednom mieste Európu a Slovensko. Prináša so sebou zásadné výzvy, na ktoré musí spoločnosť aktívne reagovať.

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí prispievajú k zmene prístupu k seniorom. Projekt sa usiluje o komplexný prístup k problematike, jeho kľúčovou aktivitou je súťaž o ocenenie Senior Friendly. Celkový počet zapojených do súťaže už dosiahol približne stodvadsať, počet a kvalita prihlášok každý rok rastie a dôležité je, že sa zapájajú všetky kategórie – veľké firmy, stredné aj malé spoločnosti, samosprávy, médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie.

Vlaňajší piaty ročník a celý vývoj projektu v roku 2020 výrazne zasiahla pandémia. Aj keď ju sprevádzalo nemálo zložitostí, prijali sme ju najmä ako výzvu. Tak ako v celej spoločnosti, aj v súťaži sa ešte zvýraznil moment solidarity a pomoci voči najzraiteľnejším, starším občanom – tento trend očakávame aj naďalej. Nevyhnutnosť prejsť do online priestoru priniesol výrazné pozitívum v zásahu čo do kvantity / okolo 700 zhliadnutí/ aj rozšírenia geografického záberu. Poučení touto skúsenosťou preto plánujeme všetky hlavné aktivity v tomto roku prenášať online aj v prípade predpokladanej možnosti priamej prítomnosti účastníkov.

Oficiálne projekt a súťaž Senior Friendly 2021 vyhlásime v druhej polovici júna, kedy očakávame už dostatok informácií o protipandemických opatreniach. Nasledujú rozsiahle komunikačné a propagačné aktivity, organizačné a administratívne zabezpečenie súťaže, práca s prihlásenými, partnermi a spolupracujúcimi subjektmi, vyhodnocovanie prihlásených do súťaže a príprava vrcholných akcií. Uzávierka prihlášok do súťaže bude 30. septembra 2021.

Nasledujú vrcholné dni projektu. 22.októbra 2021 to bude konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce, slávnostný večer spojený s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v štyroch kategóriách súťaže. Ako zaujímavosť uveďme, že najmladšou vystupujúcou v doterajších medzigeneračných kultúrnych programoch bola 6-ročná členka detského súboru Dolina a najstarším ikona hry na flautu profesor Miloš Jurkovič, ktorý mal v tom čase viac než 83 rokov...

23.10. bude Deň Senior Friendly 50+ patriť prezentácii produktov a služieb pre seniorov, workshopom, prednáškam a besedám na témy finančnej, spotrebiteľskej a digitálnej gramotnosti, zdravia, zdravej výživy a životného štýlu a rôznym aktivitám seniorov. Súčasťou projektu je tiež súťaž a výstava fotografií s viacgeneračnou témou Krásne spolu. Novým prvkom je dôraz na informácie a osvetu na tému pandémie, ochrany zdravia a významu očkovania. Projekt a súťaž Senior Friendly 2021 sa takto stáva našim príspevkom aj vyjadrením vďaky a uznania všetkým, ktorí v čase pandémie pomáhali a pomáhajú najzraniteľnejším - príslušníkom staršej generácie.