Slovnaft,a.s.

Za dlhoročnú finančnú a inú podporu  celoročných  aktivít bývalých zamestnancov a zamestnankýň Slovnaftu, organizovaných  v Združení dôchodcov pri Slovnafte,  

 medzi inými :  za bezplatné návštevy športovísk Slovnaftu, návštevy kultúrnych podujatí, výlety a zájazdy za zvýhodnené ceny a poskytovanie priestorov na stretávanie seniorov. )

 

Poštová banka, a.s.

Za inovatívny  grantový program „Nápad pre 3 generácie“, ktorého  cieľom bolo   povzbudiť  medzigeneračné zdieľanie skúseností a zručností. Do  programu sa mohli zapojiť samosprávy, verejnoprospešné organizácie, materské školy, domovy seniorov, ale aj aktívni jednotlivci.

Ďalej za partnerstvo a finančnú podporu aktivít, spoluorganizovaných s Jednotou dôchodcov na Slovensku.

 

Slovalco, a.s.

Za zabezpečenie poskytovania extra zdravotnej starostlivosti  pre  starších zamestnancov a zamestnankyne, a za každoročnú podporu aktivít  svojich seniorov, akými sú napríklad  príspevky na liečebné a rehabilitačné pobyty, zájazdy a stravovanie.

 

Mesto Kežmarok

Za rozvoj  športových aktivít  seniorov v meste a za ponuku programov  ako byť  v seniorskom veku aktívny a zorientovaný v témach, ktoré rezonujú v spoločnosti.

 

Ako Si Uvariť Zdravie   /podnikateľky, fyzické osoby)

Za šírenie osvety  ako zvýšiť kvalitu života seniorov a ako si  zlepšiť a udržať zdravie v seniorskom veku, Pri svojich aktivitách kladú s dôraz  na špeciálne formy stravovania,  pravidelný pohyb, relax a oddych..

 

Bratislavský samosprávny kraj

Za dlhodobú  podporu  seniorov, aby aktívne prístupovali  k životu , zapájali  sa  do spoločenského diania   a podporili  spoluprácu medzi generáciami.. BSK  v tomto roku zorganizoval už 6. ročník „ Župnej olympiády seniorov BSK.“

 

Mesto Banská Bystrica

Za  podporu aktívneho starnutia, kultúrneho rozvoja seniorov  a najmä za  ďalšie vzdelávanie  seniorov v aktuálnych témach našej  spoločnosti  so zameraním  aj na   význam  nášho členstva v EÚ.. Mesto Banská Bystrica zorganizovalo v spolupráci s Regionálnym európskym  informačným centrom.už 16. ročník „ Akadémie európskeho seniora“.

 

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Za podporu aktívnej nezávislosti a dôstojnosti seniorov   , za prehlbovanie dobrých vzťahov  samosprávy s občanmi – seniormi,  a za bezplatné  informovanie  seniorov o možnostiach prijímania sociálnej pomoci  a o spotrebiteľských právach.

 

Mesto Šaľa

Za podporu solidarity a súdržnosti medzi generáciami v meste  , Za   dostupnosť rôznorodých  aktivít, ktoré mesto organizuje pre svojich seniorov  spolu s finančnou  podporou   ich kultúrno – spoločenských  a športových podujatí

 

Staromestská knižnica

Za dlhodobú  aktívnu podporu permanentného  vzdelávania seniorov, vrátane zvyšovania  ich počítačovej gramotnosti a tréningov pamäti   Ďalej za poskytovanie služieb, ktorých cieľom je zmierniť sociálne, ekonomické a zdravotné znevýhodnenie seniorov napr. zľavy na členskom ,  sprístupnenie kníh  pre imobilných a zrakovo znevýhodnených čitateľov.