K O N F E R E N C I A

Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

Prednášajúca:

PhDr. Sylvia Porubänová (riaditeľka, Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Seniori a starnutie populácie v spoločenských súvislostiach. Rozmanitosť postavenia a situácie starších ľudí v podmienkach súčasného Slovenska. Nové otázky, problémy a výzvy.

Sociologička sa výskumne a publikačne venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien a ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie. Významným spôsobom sa angažuje aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie spoločenskej a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín obyvateľstva. Je výskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde zároveň pôsobí ako zástupkyňa riaditeľky. Držiteľka Zlatej medaily Medzinárodného roku rodiny i Čestného uznania OSN.