Ocenenie SENIOR FRIENDLY 50 +  a plaketu získali:

 

1. Kategória:  Zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie

 

1.  Nadácia Chemosvit

Za finančnú podporu práce organizácii, zriadených v prospech seniorov, ktoré pripravujú rôzne  voľno časové aktivity pre seniorov v meste Svit a v jeho okolí. 

 

 2.  Cyklokoalícia o.z.

Za inovatívny spôsob vytvárania  väzieb , medzi obyvateľmi  Domova dôchodcov v Ružinove a dobrovoľníkmi z mladšej generácie. Pravidelné cyklo vychádzky na rikši majú ambíciu zmierniť pohybové znevýhodnenie seniorov a podporovať medzi generačný dialóg.

 

3.  Občianske združenie Nádej seniorom

Za zapájanie seniorov do  oživenia ľudových tradícií regiónu a za organizovanie spoločných aktivít, ktorými sa v obci Janova Lehota budujú vzťahy medzi mladou a staršou generáciou.

 

4.  Banskobystrický okrášľovací spolok o.z.

Za úspešný projekt „Podaj ďalej“, ktorým  mladí podporujú gramotnosť seniorov v oblasti nových technológií a seniori im odovzdávajú svoje zručnosti v rôznych manuálnych prácach. Spolupráca  generácií  bola prítomná aj  pri  realizácii už  5. ročníka  „Športiády seniorov.“  Cieľom týchto projektov  je zbližovať generácie a rozvíjať  ich dobré vzťahy.

 

2. Kategória:   Médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie

 

 1.  Redakcia Pravda (vydavateľstvo Perex a.s.)

Za  podporu záujmu seniorov o veci verejné, aj prostredníctvom dennej  prílohy Užitočná Pravda. Táto má seniorom (a nielen im) pomôcť zorientovať sa v aktuálnych spoločenských  témach a v zmenách  predpisov. Denník Pravda býva  tiež mediálnym partnerom pre seniorov a propaguje ich aktivity bezplatnou inzerciou.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/488670-pravda-je-senior-friendly/

 

2.  Rádio Regina Západ

Za podporu seniorov v oblasti vzdelávania, zdravého spôsobu života, fyzickej  aktivity, budovania medzi generačných vzťahov a to formou pravidelných  relácií o senioroch a pre seniorov a ich rodinných príslušníkov.

 

3.  Žilinská univerzita v Žiline

Za  23 ročnú aktívnu podporu permanentného  vzdelávania seniorov  s akcentom na rozvoj seniorského dobrovoľníctva vo vzdelávaní a budovanie medzi generačných vzťahov.

 

3. Kategória:   Miestne a regionálne samosprávy

 

1.  Mesto Prešov

 Za dlhodobú  podporu svojich  seniorov, aby aktívne pristupovali  k životu, zapájali  sa do spoločenského diania a podporovali  spoluprácu medzi generáciami. Svojím prístupom sa mesto snaží zvyšovať u seniorov pocit spoločenskej potrebnosti a užitočnosti. Udržateľnosť  jednotlivých aktivít v prospech seniorov samospráva zabezpečuje formou plánovaných finančných prostriedkov.

 

4. Kategória: Veľké a stredné spoločnosti:

 

1.  COOP Jednota, spotrebné družstvo

Za reálnu podporu rovnosti  príležitostí  všetkých zamestnancov v pracovnoprávnych  vzťahoch bez ohľadu na vek.

Starostlivosť o zamestnancov v seniorskom veku  spotrebné družstvo považuje za jednu z priorít v rámci  personálnej politiky a spoločenskej zodpovednosti podniku.

 

2.  Poštová banka a.s.

Za  pokračujúcu kampaň,  v rámci ktorej menia postoj Slovákov k peniazom.  Vo vybraných regiónoch  podporujú  vzdelávanie seniorov vo finančnej gramotnosti   a rozvíjajú ich zručnosti s modernými bankovými nástrojmi.

 

3.  Henkel Slovensko

Za aktívnu pomoc seniorom  vo viacerých oblastiach života napr. projektom „Sklad v núdzi“ (kde sa nepredané produkty celoročne dostávajú  aj do seniorských klubov);projektom „Shoe box“ , kde zamestnanci spoločnosti Henkel  plnia želania seniorov, alebo projektom  „You are not alone“,  ktorý zabezpečuje  pravidelné stretnutia detských pacientov z bratislavských Kramárov so seniormi z domovov dôchodcov.Čestné uznania SF 2018 získali:


1. Kategória:  Zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie

 

 1.  Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku v Bratislave

Za dlhoročnú  starostlivosť o seniorov, šírením  osvety ako si zachovať a udržať zdravie v seniorskom veku, ale najmä  rekondičnými cvičeniami, zameranými na podporu  ich fyzického zdravia a aktívneho života.   

      

2.  Alžbetínske naivné divadlo o.z. Bratislava

Za jedinečný spôsob zapájania seniorov ako účinkujúcich do divadelnej kultúry s cieľom  podporiť  aktívny prístup seniorov k životu, tak u divadelníkov  ako  aj  u divákov, vrátane tých s osobitnými potrebami.

 

3.  Rada seniorov v Dúbravke

Za dlhodobú úspešnú  starostlivosť o seniorov prostredníctvom Denných centier. Táto starostlivosť je  spojená s organizovaním veľkého počtu  kultúrnych a vzdelávacích činností, smerujúcich k zlepšeniu  kvality života  seniorov  z hľadiska ich telesného zdravia  a duševnej stability.

 

4.  RESOTY o.z.

Za dlhoročnú pomoc seniorom, ktorí zostali bez domova, aby mohli žiť v tejto komunite a spolu prekonávali osamelosť.

 

5.  Stratégie pomoci o.z. z Bánoviec nad Bebravou

Za aktívne realizovanie jedinečného „projektu profesionálnej vnučky“  pre osamelých seniorov.

 

2. Kategória:   Médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie

 

1. NAUTILUS D.J, s.r.o

Za vydávanie magazínu pre seniorov „Generácie“, v ktorom sú tejto cieľovej skupine pravidelne podávané aktuálne a potrebné informácie o dianí v spoločnosti, ale aj ako sa zorientovať v rôznych sférach života.  

 

3. Kategória:   Živnostníci, fyzické osoby


1.  pani Viera Cichá –VERA

Za netradičné poskytovanie kaderníckych služieb seniorom s osobitnými potrebami, spojené s muzikoterapiou, dotykovou terapiou  a s podporou jemnej motoriky.


2.  pani Ing. Silvia Valovičová  MNEMO

Za dlhodobú prácu v prospech seniorov formou tréningov pamäti, koordinačných cvičení na zvýšenie činnosti mozgu, ako aj s nácvikom žonglovania pre seniorov pod vlastnou značkou  MNEMO.